(Ne)transparentnost po velké novele | E15.cz

(Ne)transparentnost po velké novele

30. května 2012 • 13:14
Novela zákona o veřejných zakázkách se sektorových zadavatelů příliš nedotkla. Řadu informací stále nemusejí zveřejňovat

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek zavádí od 1. dubna řadu opatření směřujících k zefektivnění a zprůhlednění procesu veřejného zadávání, které by měly přinést pozitivní efekt ve zvýšení počtu uchazečů v zadávacích řízeních a v konkurenčním tlaku na nabídkovou cenu. Změny se nicméně ve značné míře vztahují pouze na veřejné zadavatele, tj. zejména stát, ministerstva a úřady, kraje a obce. Naproti tomu sektorových zadavatelů, tedy osob podnikajících například v oblasti plynárenství, teplárenství, elektrárenství, vodárenství, dopravních sítí nebo poštovních služeb, se novela příliš nedotkla. Proklamované zvýšení transparentnosti se tedy bude vztahovat pouze na část veřejných zakázek.
Novela nově upravila povinnost uveřejňovat předběžné oznámení o zamýšlených zakázkách, což ovšem řada zadavatelů dobrovolně činila již v minulosti – například zveřejňováním informací o plánovaných a probíhajících tendrech na webových stránkách, které jsou současně jejich profilem dle zákona. Vzhledem k současnému snížení prahových hodnot podlimitních zakázek lze ale očekávat, že bude zveřejňováno mnohem větší množství předběžných oznámení než doposud. Veřejní zadavatelé jsou nově povinni zveřejňovat předběžné oznámení o podlimitních a nadlimitních zakázkách minimálně jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení, včetně odůvodnění účelnosti zakázky. Naproti tomu sektoroví zadavatelé jsou povinni zveřejňovat pouze pravidelné předběžné oznámení u nadlimitních zakázek, které hodlají zadat v následujících dvanácti měsících a u kterých hodlají zkrátit lhůtu pro podání nabídek. U ostatních zakázek však tuto povinnost nemají.

Informace pod pokličkou

Po zahájení zadávacího řízení je veřejný zadavatel povinen znovu uveřejnit odůvodnění účelnosti zakázky na svém profilu ve Věstníku veřejných zakázek, spolu s odůvodněním přiměřenosti požadavků na technické a kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky a stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele. Sektorových zadavatelů se tato povinnost opět netýká. Na profilu zadavatele by rovněž měla být zveřejněna alespoň textová část zadávací dokumentace. Po uzavření smlouvy je zadavatel povinen zveřejnit oznámení o výsledku zadávacího řízení. Současně ovšem zadavatel může vyloučit informace, jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s právními předpisy nebo veřejným zájmem nebo by mohlo porušit obchodní tajemství dodavatele nebo ovlivnit hospodářskou soutěž. Sektoroví zadavatelé navíc mohou z uveřejnění vyloučit i informace týkající se počtu obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen. Je tedy zřejmé, že tito zadavatelé mohou i nadále značným způsobem omezit rozsah veřejně dostupných informací o výsledku zadávacího řízení a novela zákona v tomto směru výrazné zlepšení nepřinesla.

Jen z dobré vůle

Autor: Vladimíra Kubová
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!