Ode zdi ke zdi | E15.cz

Ode zdi ke zdi

Karel Čermák jr.

Některé návrhy EU v oblasti průmyslově právní ochrany by přinesly mnohem více komplikací než užitku

Evropská unie přišla s návrhem takzvaného komunitárního patentu s účinky na celém území EU. Problémem je, že tento patent má být udělován v jednom ze tří úředních jazyků Evropské patentové úmluvy, tedy v angličtině, němčině nebo francouzštině, přičemž k nabytí jeho účinků ve všech členských státech unie již nemá být potřeba překládat patentovou listinu do úředního jazyka jednotlivých členských států.

Nebezpečný precedent

Patent je svého druhu společenskou smlouvou, na základě níž stát uděluje vlastníkovi patentu dočasný monopol k užívání určitého technického řešení na jeho území. Výměnou za to je přihlašovatel patentu povinen zveřejnit své technické řešení. Samozřejmostí doposud bylo, že ke zveřejnění patentu docházelo v úředním jazyce státu, na jehož území měl být patent udělen, a kde tedy měl mít i své účinky. Důvodem nebylo jen to, aby se veřejnost tohoto státu, zejména odborná, mohla s obsahem patentu seznámit za účelem rozšíření svých znalostí, ale i potřeba předejít eventuálnímu porušování patentu. Navrhovaný jazykový režim komunitárního patentu nejenže nerespektuje základní „společenskou smlouvu“ mezi majitelem patentu a státem, na základě níž se majitel patentu zavazuje patent zpřístupnit veřejnosti, ale představuje současně první precedent, kdy by na území České republiky měly závazně platit právní normy zveřejněné v jiném než českém jazyce. Argument, že navrhované řešení přináší úspory na překladech pro majitele patentů, neobstojí. Náklady na překlad patentového spisu jsou jen zlomkem celkových nákladů na výzkum a vývoj, které je při dnešním stavu techniky nutno vynaložit. O tom, že již dosavadní podmínky byly pro přihlašovatele patentů ekonomicky výhodné, svědčí expanzivní růst počtu udělených patentů účinných v členských státech EU za posledních třicet let.
Navrhované řešení budí rozpaky také z hlediska politiky jazykové různorodosti. Úředními jazyky EU jsou úřední jazyky všech členských států. Odchýlení se od tohoto základního principu představuje nebezpečný precedent. Omezení užívání národních jazyků by ve svých důsledcích znamenalo odsunutí národních jazyků a úlohy vzdělávání v nich na vedlejší kolej. Je otázkou, zda takový stav může Česká republika po svých historických zkušenostech považovat za žádoucí.

Černobílý svět

V jiném nedávném návrhu se Evropská unie snaží prosadit povinné užívání takzvaných prostých obalů tabákových výrobků. Všechny tabákové výrobky by měly jednotný vzhled a lišily by se pouze slovním označením, provedeným v jednotném typu a velikosti písma. I tento návrh bezprecedentním způsobem zasahuje do subjektivních práv osob, zejména do práva vlastnit majetek a práva na svobodu projevu. Základní prerogativou vlastnického práva je právo vlastníka danou věc užívat (ius utendi), tedy i užívat ochrannou známku. Užívání ochranných známek je obzvláště důležité též z toho důvodu, že neužíváním ochranné známky může vlastnické právo k ochranné známce zaniknout.

Autor: Karel Čermák jr.
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!