Transparentnost na půli cesty | E15.cz

Transparentnost na půli cesty

31. května 2012 • 15:38
Návrh právní úpravy, jejímž cílem je zvýšit transparentnost akciových společností, zůstává poněkud nedůsledný

Zaknihování i úschova vedle sebe

Předpokládejme, že veřejný zájem na zvýšení transparentnosti obchodních společností je skutečně tak významný, že činí nezbytným určitý obecný zásah do soukromoprávní úpravy akcií na majitele. V tomto kontextu však nelze způsob, který autoři předlohy při omezení listinných akcií na majitele zvolili, považovat za nejšťastnější.
Na jedné straně je jistě pozitivní, že akciové společnosti nebudou podle návrhu nuceny do mnohdy nákladné změny podoby akcií. Mohou si totiž zvolit alternativu prostřednictvím změny formy svých akcií. Nicméně pokud je účelem a cílem nové právní úpravy zvýšení transparentnosti akciových společností, vyvolává určité pochybnosti zejména zachování možnosti jejich listinné podoby s využitím institutu imobilizace, který by tak měl v případě akcií na majitele existovat paralelně se standardní alternativou spočívající v jejich zaknihování. Zachování existence listinné akcie na jméno výlučně v podobě imobilizovaného cenného papíru postrádá, alespoň podle mého názoru, praktický význam. Z věcného pohledu jde o stejně závažný (a zřejmě i srovnatelně nákladný) zásah do práv akcionáře, který vlastní listinnou akcii na doručitele, jako v případě změny její podoby na zaknihovanou akcii. Z pohledu státu však tento zásah vyvažuje zjevně nižší míra transparentnosti, než je tomu v případě zaknihování u centrálního depozitáře.

Nevyužitá příležitost

Je jasné, že postupy a systémová řešení různých schovatelů, na jejichž součinnost se budou orgány státní správy muset obracet, budou v případě imobilizace nutně různé. > Není příliš pochopitelné, proč stát, který usiluje o zvýšení transparentnosti akcionářských struktur, důsledněji nevyužije již existujícího Centrálního depozitáře cenných papírů, tedy instituce, na kterou odpovědnost za centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a vypořádání jejich převodů sám převedl a která by z povahy své činnosti měla být schopna průhledné, autentické a kdykoli dohledatelné informace systematicky poskytovat. Alternativa spočívající v imobilizaci akcií u jakéhokoli obchodníka s cennými papíry tak z hlediska státní správy oslabuje potenciál již existujícího a fungujícího jednotného přístupového bodu u centrálního depozitáře. Navíc přístup spočívající v preferování zaknihování akcií u centrálního depozitáře by byl konzistentní s legislativními aktivitami Evropské komise (tzv. CSD regulation), v jejichž důsledku v budoucnu zřejmě dojde k institucionálnímu posílení postavení centrálního depozitáře a zprostředkovaně i významu cenných papírů v zaknihované podobě.

Autor: Martin Kofroň
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!